OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Al V-lea Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă - Mănăstirea Nicula 2012

Luni, 24.09.2012 - Miercuri, 26.09.2012

 

Document final

al celui de-al V-lea Congres Naţional

al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România

 

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfăşurat, între 24 şi 26 septembrie 2012, la Mânăstirea Nicula, cel de-al V-lea Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România. Această ediţie a congresului a fost organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu sprijinul Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi prin directa purtare de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei.

Congresul a avut tema: „Formare, calitate, competitivitate în învăţământul teologic universitar contemporan”, iar la lucrări au participat delegaţii din partea celor 11 facultăţi de teologie şi a 3 din cele 4 departamente de teologie.

În deschiderea congresului au luat cuvântul: PS Varlaam Ploieşteanul, episcop vicar patriarhal, care a dat citire mesajului de binecuvântare al PF Părinte Patriarh Daniel, IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, Prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, dl. Florinel Frunză, reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Culte, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Referatul de fond cu titlul „Ştiinţă, conştiinţă şi spiritualitate” a fost prezentat de Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă.

Programul a inclus trei secţiuni de comunicări, precum şi o secţiune de discuţii pe comisii şi în plen. Prima secţiune a fost dedicată dimensiunii formative a învăţământului teologic universitar, cea de-a doua a fost focalizată pe aspectul calităţii şi competitivităţii învăţământului teologic universitar, cea de-a treia fiind rezervată aspectelor normative care vizează învăţământului teologic.

În urma referatelor şi a discuţiilor, au fost formulate propuneri pentru îmbunătăţirea aspectelor formativ, calitativ şi competitiv al învăţământului teologic universitar:

 

I. Propuneri care vizează dimensiunea formativă a învăţământului teologic universitar

 

1. Se recomandă ca studenţii în teologie să fie călăuziţi spre cunoaşterea realităţilor eclesiale şi sociale, prin implicare directă în proiecte misionar-sociale, în activitatea de la parohii şi de la mănăstiri, astfel încât teologia Bisericii să fie nu doar pentru şcoală, ci pentru viaţă.

2. Intensificarea programului de rugăciune şi îndrumare spirituală în vederea cultivării unei mai sporite atmosfere duhovniceşti în facultăţile de teologie. Rolul duhovnicului în acest proces este fundamental, activitatea sa având un caracter programatic, de dezvoltare a unui autentic „proiect duhovnicesc”, de formare, care să fie complex, coerent, bine structurat.

3. Cultivarea unei comunicări mai eficiente între profesori şi studenţi, îndeosebi prin îndrumare duhovnicească, tutoriat şi asigurarea orelor de consultanţă săptămânale. De asemenea, şi cultivarea unei relaţii mai strânse între student şi episcopul care i-a acordat binecuvântarea.

4. Pentru realizarea unui dialog onest între teologie, filosofie şi ştiinţă, una dintre priorităţile învăţământului teologic este dezvoltarea unui areal de comunicare interdisciplinară în cadrul universităţii, pregătit printr-o prealabilă abordare interdisciplinară chiar în interiorul facultăţilor de teologie.

5. Impunerea calificativului la purtare pentru studenţii teologi, ca o particularitate a învăţământului teologic.

6. Facultăţile pot propune Centrelor eparhiale teme actuale ale cursurilor de formare continuă a clericilor.

7. Dezvoltarea unei palete de activităţi care să asigure formarea unui mai amplu orizont cultural al studenţilor.

8. Învăţământul teologic să fie orientat în sensul perfecţionării intelectuale, al aprofundării cercetării şi al înnoirii vieţii spirituale din facultăţile noastre – care activează într-o societate confruntată cu fenomenul secularizării – pentru a fi o sinteză creatoare între tradiţie şi actualitate, ştiinţă şi spiritualitate, cercetare academică şi lucrare misionar-eclesială.

 

II. Propuneri care vizeazăcalitatea şi competitivitatea învăţământului teologic universitar

 

Curricula

9. Colegiul Decanilor şi participanţii la Congres solicită Comisiei Patriarhale refacerea listei disciplinelor fundamentale, de specialitate şi complementare, şi propune stabilirea unei proporţii între disciplinele obligatorii (90%) şi cele opţionale (10%). Se va urmări ca disciplinele opţionale să fie conforme cu exigenţele actuale ale misiunii şi ale pastoraţiei Bisericii. Comisia Patriarhală va stabili, unitar pe întreaga Patriarhie, numărul de credite ce se va acorda fiecărei discipline. Se vor înnoi şi completa standardele specifice ARACIS, cu privire la numărul minim de ore săptămânale, la procentul disciplinelor, la stabilirea unei noi liste de discipline fundamentale, de specialitate şi complementare.

10. Evidenţierea clară în planul de învăţământ a orelor de practică, eventual chiar ca discipline distincte, cu credite, notare distinctă şi cadru didactic responsabil (practică liturgică, practică de strană, practică omiletică, practică socială, practică artistică etc.).

11. Realizarea, prin colaborarea specialiştilor pe fiecare disciplină, a unor programe analitice unitare la nivel naţional, care să fie avizate de Sfântul Sinod al BOR.

12. Responsabilitatea decanilor de a supraveghea şi de a impulsiona procesul de elaborare a noilor manuale de teologie, în conformitate cu decizia Sfântului Sinod.

Cadrele didactice

13. Decanii vor sprijini evaluarea, în anul universitar 2012-2013, a facultăţilor de teologie şi a cadrelor didactice, de către Comisia Patriarhiei, pe baza standardelor ARACIS şi a standardelor Comisiei Teologice, Liturgice şi Didactice a Sfântului Sinod. În acest sens, se propune crearea, în facultăţi, a unui sistem de evaluare anuală a activităţii fiecărui cadru didactic în parte, cu scopul dinamizării performanţelor didactice şi ştiinţifice personale. În acelaşi scop se propune şi crearea unei baze de date cu informaţiile de contact ale cadrelor didactice din învăţământul teologic, precum şi cu activitatea ştiinţifică a fiecăruia.

14. În conformitate cu Hotărârea Sfântului Sinod nr. 8577/28.11.2011, participanţii la congres iau act de responsabilitatea facultăţilor în ceea ce priveşte necesitatea combaterii plagiatului, corupţiei, intereselor personale şi de grup care subminează calitatea învăţământului teologic universitar.

15. Reevaluarea importanţei activităţii didactico-formative a membrilor corpurilor profesorale, prin comparaţie cu activitatea ştiinţifică a acestora, pentru reechilibrarea raportului dintre cele două.

 

Şcolile doctorale

16. Responsabilitatea fiecărei şcoli doctorale de a avea o secţiune distinctă pe pagina de internet a facultăţii şi/sau a universităţii, pe care să afişeze toate informaţiile referitoare la activitatea desfăşurată.

17. Obligativitatea furnizării de către facultăţi a informaţiilor referitoare la activitatea şcolilor doctorale către Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române care are responsabilitatea completării şi actualizării constante a bazei de date.

 

Admiterea

18. Generalizarea, la concursul de admitere, la toate specializările, a testului psihologic şi, pentru admiterea la specializarea Teologie Pastorală, obligativitatea probei eliminatorii de dicţie şi aptitudini muzicale, urmată de testul scris de Dogmatică, cu o pondere de minimum 50%.

 

Evenimente academice

19. În contextul organizării, în anul 2013, a Congresului Naţional cu tema „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii”, precum şi a Simpozionului Naţional „Teologia Părintelui Dumitru Stăniloae după 20 de ani de la trecerea sa la cele veşnice”, decanii promovează, la nivelul facultăţilor, alte evenimente academice consacrate acestor două teme importante. De asemenea, Părinţii Decani vor sprijini organizarea Concursului Naţional „Tradiţie şi originalitate în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae”.

 

III. Propuneri care vizeazăhotărâri şi normative cu privire la învăţământul teologic ortodox universitar din România

 

20. Se propune revizuirea Regulamentului-cadru al facultăţilor de teologie aprobat de Sfântul Sinod (1996), ţinând cont de noua Lege a Educaţiei Naţionale, de Carta Universităţii şi de Protocolul care va fi încheiat între Patriarhia Română şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).

21. Colegiul Decanilor şi participanţii la congres îşi asumă implementarea deciziei Sfântului Sinod referitoare la restructurarea învăţământului teologic universitar în conformitate cu exigenţele misionare ale Bisericii, prin concentrarea specializării Teologie Pastorală în facultatea de teologie cea mai reprezentativă la nivelul fiecărei mitropolii, şi a celorlalte specializări pe regiuni.

22. Complementar consfătuirii decanilor şi lucrărilor congreselor naţionale, să se organizeze întruniri ale membrilor structurilor de conducere ale facultăţilor – directori de departamente, prodecani, directori de şcoli doctorale.

 

Ediţia a VI-a a Congresului Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România va avea loc la Arad, în ultima decadă a lunii septembrie 2014.

Congresul Naţional al Facultăţilor de Teologie, ediţia a V-a, a constituit un nou prilej de întâlnire a cadrelor didactice din învăţământul teologic universitar românesc. În cadrul prezentărilor referenţilor, dar şi în cadrul dezbaterilor, au fost abordate subiecte de maximă actualitate pentru învăţământul teologic. Discuţiile au fost focalizate pe identificarea unor posibile soluţii la problemele semnalate, iar rezultatul concret al acestora se regăseşte în propunerile formulate. Aspectul practic al acestor întâlniri constituie un argument cu greutate în favoarea continuării lor.

 

Anexă

Lista participanţilor cu comunicări (în ordine alfabetică)

 

1. Buchiu, ŞtefanInformare asupra propunerilor de la Mânăstirea Tismana (2012) (Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti).

2. Holbea, GheorgheRelaţia dintre teologie şi experienţa duhovnicească în învăţământul teologic ortodox actual (Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti).

3. Iloaie, ŞtefanCercetarea ştiinţifică în teologia universitară: specific, importanţă, aplicare (Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca).

4. Ioniţă, ViorelRegulamentele facultăţilor; disciplina în şcolile de teologie.

5. Ivan, AdrianCurricula învăţământului teologic universitar românesc. Actualitate şi perspective (Facultatea de Teologie Ortodoxă Craiova).

6. Pavel, AurelImplementarea standardelor universitare calitative în învăţământul teologic ortodox superior (Facultatea de Teologie Ortodoxă Sibiu).

7. Pătuleanu, ConstantinOrganizarea Congresului naţional „Părintele Dumitru Stăniloae”, în anul 2013, la 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice.

8. PS Varlaam Ploieşteanul, ConstantinPătuleanu Prezentarea Hotărârilor recente ale Sfântului Sinod cu privire la învăţământul teologic universitar.

9. Sonea, CristianAsigurarea calităţii în învăţământul teologic universitar. Instrumente de evaluare a nivelului de dezvoltare personală şi profesională a studenţilor(Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca).

10. Tulcan, IoanDimensiunea duhovnicească a formării tinerilor în şcolile teologice universitare (Facultatea de Teologie Ortodoxă Arad).

11. Vanca, DumitruUnitatea de gândire, predare şi evaluare în învăţământul teologic universitar: cursuri, manuale, suporturi etc. (Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia).

12. Vicovan, IonRelevanţa (finalitatea) pregătirii tinerilor în facultăţile de teologie ortodoxă pentru societatea contemporană (Facultatea de Teologie Ortodoxă Iaşi).

 


 

Al V-lea CONGRES NAŢIONAL al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română - Mânăstirea Nicula (Cluj) - 24-26 septembrie 2012

„Formare, calitate, competitivitate

în învăţământul teologic universitar contemporan”

 

P  R  O  G  R  A  M

 

LUNI, 24 septembrie 2012

Sosirea participanţilor la sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu nr. 18.

18.00              – Deplasarea spre Mânăstirea Nicula.

 

MARŢI, 25 septembrie 2012

 8.30               – Te-Deum; biserica Mânăstirii Nicula

 

9.00-11.00    – Deschiderea congresului; amfiteatrul Centrului de la Mânăstirea Nicula.

                                   Moderatori: PS Varlaam Ploieşteanul, pr. prof. Vasile Stanciu

 • · Cuvânt de binecuvântare– Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL.
 • · Cuvânt de întâmpinare şi bunvenit– IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei.
 • · Alocuţiune– Pr. prof. dr. Vasile Stanciu,Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
 • · Alocuţiune– reprezentantul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
 • · Alocuţiune– Acad. Prof. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
 • · Alocuţiune– reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Culte.
 • · Referat: Ştiinţă, conştiinţă şi spiritualitate, Pr. prof. dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

11.30-13.00 – Dimensiunea formativă a învăţământului teologic universitar

                                    Moderatori: pr. prof. Ştefan Buchiu, pr. prof. Aurel Pavel

 • · Relevanţa (finalitatea) pregătirii tinerilor în facultăţile de teologie ortodoxă pentru societatea contemporană – Facultatea de Teologie Ortodoxă Iaşi, pr. prof. Ion Vicovan.
 • · Curricula învăţământului teologic universitar românesc. Actualitate şi perspective– Facultatea de Teologie Ortodoxă Craiova (pr. lect. Adrian Ivan).
 • · Dimensiunea duhovnicească a formării tinerilor în şcolile teologice universitare – Facultatea de Teologie Ortodoxă Arad, pr. prof. Ioan Tulcan.
 • · Relaţia dintre teologie şi experienţa duhovnicească  în învăţământul teologic ortodox actual – Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti, pr. lect. Gheorghe Holbea.
 • · Discuţii în plen

16.00-17.30 – Calitatea şi competitivitatea învăţământului teologic universitar

            Moderatori: pr. prof. Ioan Chirilă, pr. prof. Constantin Pătuleanu

 • · Implementarea standardelor universitare calitative în învăţământul teologic ortodox superior – Facultatea de Teologie Ortodoxă Sibiu, pr. prof. Aurel Pavel.
 • · Cercetarea ştiinţifică în teologia universitară: specific, importanţă, aplicare – Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, pr. conf. Ştefan Iloaie.
 • · Unitatea de gândire, predare şi evaluare în învăţământul teologic universitar: cursuri, manuale, suporturi etc. – Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia, pr. prof. Emil Jurcan.
 •  Asigurarea calităţii în învăţământul teologic universitar. Instrumente de evaluare a nivelului de dezvoltare personală şi profesională a studenţilor – Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, pr. asist. Cristian Sonea.
 • ·        Discuţii în plen

18.00-19.30 – Hotărâri şi normative cu privire la învăţământul teologic ortodox universitar din România

                                    Moderatori: IPS Andrei, pr. prof. Ion Vicovan

 • · Hotărâri recente ale Sfântului Sinod,Patriarhia Română: PS Varlaam Ploieşteanul – episcop vicar patriarhal –  şi pr. prof. Constantin Pătuleanu.
 • · Organizarea Congresului naţional „Părintele Dumitru Stăniloae”, în anul 2013, la 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice (pr. Prof. Constantin Pătuleanu).
 • · Informare asupra propunerilor de la Mânăstirea Tismana (2012) – Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti, pr. prof. Ştefan Buchiu.
 • · Regulamentele facultăţilor; disciplina în şcolile de teologie,   Pr. Viorel Ioniţă.
 • · Evaluarea implementării propunerilor congreselor naţionale precedente.
 • · Discuţii în plen

MIERCURI, 26 septembrie 2012

9.00-10.30    – Consfătuirea decanilor Facultăţilor de Teologie.

9.00-10.30    – Formarea a trei grupe care vor continua discuţiile pe cele trei teme ale Congresului. Formularea unor concluzii parţiale, pentru fiecare temă.

11.00-13.00 – Formularea şi discutarea concluziilor finale, adoptarea comunicatului final.

– Evaluarea Congresului şi stabilirea viitoarei întâlniri (locul, data şi tema).                        

                                    Moderatori: PS Varlaam Ploieşteanul, pr. prof. Vasile Stanciu, pr. conf. Ştefan Iloaie