Despre CCFSM

Centrul de Cercetare, Formare și Strategie Misionară (CCFSM) /
The Center for Research, Formation and Missionary Strategies (CRFMS)

Statut de  organizare şi funcţionare

 1. Centrul de Cercetare, Formare și Strategie Misionară (CCFSM) se organizează ca structură de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca și este asumat de Facultatea de Teologie Ortodoxă.
 2. Centrul va funcționa ca structură de cercetare complementară celor existente în universitatea noastră, cu scopul explicit de a impulsiona cercetarea în domeniul misiologiei, de a realiza cercetare teoretică şi aplicativă, de a dezvolta o metodologie proprie, de a crea un cadru special pentru formarea misionară și de a implementa metode și strategii misionare specifice, care să contribuie la îmbunătățirea stării morale și sociale a comunităților de creștini.
 3. Centrul va promova cercetarea empirică, urmărind încurajarea proiectelor care vor avea ca obiectiv principal realizarea unei diagnoze cu caracter cantitativ și calitativ a contextului religios din Transilvania, România și din țări europene și pilotarea unor programe misionare în contexte diverse, care să aibă la bază rezultatele diagnozelor realizate.
 4. Centrul va promova cercetarea misionară-ecumenică ținând seama de structura multiconfesională, multilingvistică şi polietnică a Transilvaniei, fără a urmări rezultate circumscrise unui act sincretist predeterminat. Se va  respecta identitatea fiecărei confesiuni sau a religiei, specificul doctrinar, etnic și lingvistic al părților implicate în activitatea de cercetare. Centrul va promova un dialog strict academic şi fondat pe argumente științifice.
 5. Centrul va facilita organizarea de programe de formare misionară sau de școli de vară adresate persoanelor implicate în activitatea misionară a bisericii, dar și celor care doresc să se inițieze în lucrarea sau teologia misionară.
 6. Centrul își propune să furnizeze, la cerere, servicii de asistență misionară, de „audit” misionar, de diagnoză și prognoză misionară comunităților aflate în situații misionare dificile.
 7. Se organizează, îşi începe activitatea şi o încheie prin decizia forurilor amintite la art. 1 în cazul în care nu-şi justifică existența prin rezultate care să contribuie la ridicarea prestigiului academic al Universității „Babeș-Bolyai” sau al Facultății de Teologie Ortodoxă sau în cazul în care devine o tribună de polemici neacademice.
 8. Conducerea centrului este asigurată de un comitet executiv și de consiliul științific.
 9. Comitetul executiv are în componența sa un director executiv, un director adjunct și un secretat/documentarist.

Directorul Centrului se numește prin decizia consiliului de management al CCFSM dintre unul din membrii centrului, angajați ai Universității „Babeș-Bolyai”, cu aptitudini de management, de cercetare avansată și de colaborare în echipă în vederea atingerii unor rezultate ferme şi valide în planul cercetării misionare internaționale. Directorul centrului întocmește un proiect managerial și de cercetare, care trebuie să primească avizul consiliului de management. În cazul în care pentru funcția de director sunt mai multe candidaturi, decizia de numire se ia în urma unui vot secret la nivelul consiliului de management, după evaluarea proiectelor de management depuse de candidați. Directorul centrului are misiunea de a administra resursele financiare ale Centrului în vederea atingerii obiectivelor propuse de consiliul de management și de colectivele de cercetare. Durata postului este de trei ani.

Directorul adjunct este propus de directorul centrului și este învestit în funcție cu avizul consiliului de management. Persoana propusă pentru poziția de director adjunct trebuie să facă parte din colectivul de membrii/cercetători ai Centrului.

Secretarul/documentaristul poate fi un cadru didactic sau cercetător cuprins în program. Poate fi şi o persoană din sfera secretariatului general al universității, cu expertiză în administrația de tip academic și agreat de consiliul de management al CCFSM.

 1. Consiliul științific este forul decizional care aprobă programul managerial propus de directorul centrului, propune direcții de cercetare, programe de formare, înființarea de noi grupuri de cercetare, precum și politica de popularizare și diseminare a rezultatelor cercetării și activității centrului.
 2. Centru este organizat pe colective sau grupuri de cercetare, fiecare având un coordonator:
 • Grupul de teologie misionară
 • Grupul de formare misionară
 • Grupul de dialog inter-creștin și interreligios
 • Grupul pentru strategii misionar-pastorale
 • Grupul de Studiilor religioase

Grupurile de cercetare pot avea atât proiecte particulare, cât şi proiecte şi sesiuni comune pentru  diseminarea informației şi a rezultatelor obținute.

 1. Întreaga muncă va fi remunerată în conformitate cu uzanţele contabile specifice ariilor de cercetare (din resurse proprii).
 2. Centrul va avea nucleul de bază format din teologi şi laici cu preocupări de ordin misionar, ecumenic sau interreligios. În mod special, se va avea în vedere atragerea şi pregătirea studenţilor şi a tinerilor cercetători în domeniul misiologiei și a dialogului intercreștin și interreligios.
 3. Va organiza periodic sesiuni de comunicări, simpozioane naţionale şi internaţionale, școli de vară şi va publica periodic rezultatele cercetărilor în reviste recunoscute la nivel internațional. De asemenea, va edita volumele rezultate din cercetările colective sau individuale la Presa Universitară Clujeană.
 4. Va urmări alcătuirea Proiectelor de cercetare şi a Granturilor în conformitate cu cerinţele naţionale şi europene, în aşa fel încât să se obţină finanţări externe.
 5. Va urmări realizarea de parteneriate internaţionale cu marile instituţii de profil.
 6. Va organiza cursuri de interes general, atât pentru Universitate cât şi pentru societate.
 7. Sediul Centrului se află în Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
 8. Alocă stipendii pentru cercetare cadrelor didactice şi studenţilor din fondurile bugetare şi din cele extrabugetare, în conformitate cu fondurile acumulate.
 9. Toate activităţile vor fi dezvoltate în sensul identificării unor răspunsuri misionare realiste şi eficiente în cazul dezechilibrului social contemporan.
 10. Prezenta structură de cercetare ştiinţifică interacţionează automat cu institutele și centrele de cercetare existente în Universitatea „Babeș-Bolyai”, care pot contribui la creșterea performanței centrului în domeniul cercetării și formării academice.
 11. Deschiderea trans-continentală constituie un obiectiv prioritar pentru compartimentul de cercetare şi dialog interreligios.

Cluj-Napoca
10. 03. 2017